اطلاعات مهم:

ثبت شدن در نشر نبشت به عنوان نویسنده دو مرحله دارد. مرحله‌ی اول تکمیل این فرم و ارسال متن کامل کتاب شما و یا بخشی از آن (حداقل ۵ هزار کلمه‌) است. متن ارسالی شما بررسی شده و درباره پذیرش آن برای نشر در ظرف دو تا سه هفته تصمیم گرفته،‌ و به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که اثر شما از معیارهای حداقلی نشر برخورددار باشد، و نبشت تصمیم به نشر آن بگیرد، مرحله‌ی دوم که شامل عقد قرارداد نشر و فعال شدن حساب کاربری شما به عنوان نویسنده است، آغاز خواهد شد. متاسفانه نشر نبشت امکان نقد اثر شما و یا ارائه توصیه و مشاوره برای بهبود آن را ندارد. در صورتی که نشر نبشت قادر به انتشار کتاب شما نباشد، می‌توانید با ناشرانی که با ما کار می‌کنند، تماس بگیرید.

متشکریم.

تیم نبشت

 

[rich_text_editor* synopsis]

[rich_text_editor* author-intro]


توجه: لطفا متن کتاب را بدون صفحه‌آرایی در قالب فایل ورد (doc. یا docx.) ارسال کنید. لطفاً مطمئن شوید که تمام اصول نگارشی، از جمله نیم‌فاصله‌ها در متن رعایت شده باشد. نشر نبشت ویراستاری متن را برعهده نمی‌گیرد و رفع اشکالات نگارشی و اشتباهات املایی و انشایی همه به دوش نویسنده است. ارسال متن الزاما به معنای پذیرش آن از سوی نبشت نیست.